Hlavní strana English

Křesťanství

Základní a UŽITEČNÉ informace

Litanie k Duchu Svatému Modlitba, modlení Desatero přikázání Svatosti církve O webu, informace

Zde se nacházite > Úvod:

Litanie k Duchu Svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému

Buď veleben (opakuje se za každou prosbou)

 1. Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka!
 2. Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Boží!
 3. Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího!
 4. Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně milovat!
 5. Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a upřímné důvěře v Boha!
 6. Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň lásky své!
 7. Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté!
 8. Duchu Svatý, který nemáš tvář, ani jméno, nauč mě správně se modlit!
 9. Duchu Svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a vyrovnanosti ducha!
 10. Duchu Svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě!
 11. Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti!
 12. Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas!
 13. Duchu Svatý, přetékající, bezedná pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení!
 14. Duchu Svatý, pokladnice, ze které neubude, chraň mě od každé nelásky a pýchy.
 15. Duchu Svatý, kterého bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám.
 16. Duchu Svatý, přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.
 17. Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a promluvit v pravý čas.
 18. Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
 19. Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
 20. Duchu Svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.
 21. Duchu Svatý, sladký učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi.
 22. Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.
 23. Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat.
 24. Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby.
 25. Duchu Svatý, před kterým nic není utajeno, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.
 26. Duchu Svatý, který poznáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla.
 27. Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany i svou rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi.
 28. Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí mě nauč žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl/a umřít jako užitečný sluha/služebnice.
Amen.

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou vroucně modlit výše uvedené litanie k DUCHU svatému. Kdo chce pomoci svým bližním, musí se modlit litanie alespoň půl roku. Přislíbení:

Bohaté přislíbení - Bůh své sliby svým věrným splní!

----------------------------------------------------------------------------

Doporučujeme: Katolik.cz Cirkev.cz Vira.cz Pastorace.cz Ebreviar.cz Katechismus.cz KNA.cz Jesuit.cz

© 2007 Christianity.cz

TOPlist